Parki oraz lasy

Sarna w Wigierskim Parku Narodowym

Sarna w Wigierskim Parku Narodowym

Suwalski Park Krajobrazowy
Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) został utworzony 12 stycznia 1976 roku jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Najcenniejsze walory parku to duże, otwarte przestrzenie odsłaniają urozmaiconą rzeźbę polodowcową, pełną jezior, rzek i strumieni. Położony jest na Pojezierzu Litewskim w mezoregionie Pojezierze Wschodniosuwalskie. Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza.
Powierzchnia parku wynosi 6 284 ha (62,8 km2), w tym około 60% stanowią użytki rolne, 24% lasy, 10% wody, 4% bagna i 2% pozostałe grunty. Leży on na obszarze 4 gmin – Jeleniewo, Wiżajny, Przerośl i Rutka-Tartak, należących do woj. podlaskiego.
Więcej o parku na stronie www.spk.org.pl

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej utworzony został 14 stycznia 1998 r., położony w północno-wschodnim krańcu woj. warmińsko-mazurskiego. Teren parku w 80% jest zalesiony (przypominający tajgę) oraz przecinają go doliny rzek Błędzianki, Bludzi oraz Czerwonej Strugi. Obszar parku to 146,2 km², zaś otuliny 85 km².
Północna granica parku pokrywa się z granicą polsko–rosyjską, zaś wschodnia i południowa granica parku biegnie nasypem niemieckiej linii kolejowej z początku XX wieku z Gołdapii przez Golubie, Żytkiejmy do Gąbina.
Park zlokalizowany jest w części obszaru gmin Gołdap i Dubeninki.
Więcej o parku na stronie http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/

Wigierski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy (WPN) został utworzony 1 stycznia 1989 roku. Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na niżu Europy. Park leży w granicach Pojezierza Litewskiego i obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Pojezierza Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej.
Prawie cały obszar WPN leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarnej Hańczy, dopływu Niemna. Powierzchnia parku wynosi 15 085 ha.
Pod względem administracyjnym WPN zlokalizowany jest w granicach czterech gmin: Suwałki, Krasnopol, Giby oraz Nowinka, w północnej części województwa podlaskiego.
Więcej o parku na stronie www.wigry.org.pl. Bilety wstępu dostępne są na stronie https://wpn.eparki.pl

Puszcza Augustowska
Puszcza Augustowska to duży kompleks leśny położony na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy. Powierzchnia całej puszczy wynosi ok. 160 tys. ha, z czego w granicach Polski znajduje się ponad 114 tys. ha. Tutaj znajduje się Wigierski Park Narodowy. Ponadto, w najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Puszczy Augustowskiej utworzono 10 rezerwatów oraz 4 obszary chronionego krajobrazu.
Na terenie puszczy znajdują się liczne jeziora jak Wigry, Sajno, Białe Augustowskie, Necko, Studzieniczne, Serwy i Blizno oraz rzeki np. Czarna Hańcza, Rospuda, Marycha, Wołkuszanka, Blizna.
85% obszaru puszczy pokrywają bory z dużą przewagą sosny. Ze względu na surowy klimat w puszczy zachowały się gatunki roślin będące reliktami północnymi: brzoza niska, cis, borówka bagienna, zimoziół północny i rosiczki. Wiele jest starych drzewostanów liczących ponad 120 lat.
Klimat tych terenów należy do najsurowszych w Polsce poza górami. Średnia temperatura roczna wynosi 6 st. C, roczna amplituda prawie 24 st. C (od –5,6 st. zimą do +17,3 st. latem). Zima trwa 114 dni (od końca listopada), pokrywa śnieżna zalega 101 dni.