Projekty Unijne

Wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Firma Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Zdzisław Jankowski w Suwałkach podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Tytuł projektu: ”  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne przez firmę Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Zdzisław Jankowski w Suwałkach”.

Całkowita wartość inwestycji: 936 278,02 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 761 201,64 PLN.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 418 660,87 PLN.

Beneficjent:
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Zdzisław Jankowski w Suwałkach
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

Opis projektu:

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej kotłowni o moduł pomp ciepła pod potrzeby centralnego ogrzewania budynków usługowych i części budynków usługowych oraz podgrzania wody w basenie (całość wymienionej infrastruktury jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej). Montaż kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz montażu instalacji fotowoltaicznej zapewniającej dostawę energii elektrycznej pod potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Wyprodukowana energia cieplna oraz elektryczna zostanie wykorzystana na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Realizacja projektu będzie miała miejsce w miejscowości Gulbieniszki, gmina Jeleniewo na działkach i w budynkach wydzierżawionych przez wnioskodawcę. Wniosek o dofinansowanie jest złożony w ramach Typu 2 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby). Dzięki realizacji projektu będzie możliwe osiągnięcie takich założeń jak: promocja źródeł odnawialnych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podniesienie komfortu użytkowania obiektu biorącego udział w projekcie, ochrona środowiska przyrodniczego, m.in. poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (m.in. CO2).